...

Juridisk ekspertise på rettslige problemstillinger knyttet til kulturminner. Vi tilbyr juridisk avklaringer, utredninger og kurs innen fagfeltet.

KULTURMINNERΞTT

Kulturminner er alle fysiske spor etter folk før oss, fra de første menneskene trakk sine båter i land langs Norgeskysten for 12000 år siden og fram til i dag. Kulturminneloven, plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven regulerer forholdet til kulturminner ved å pålegge eier rådighetsbegrensninger.

Kulturminnerett

EKSPERTISE PÅ RETTSLIGE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL KULTURMINNER

Kulturminnerett er et av svært få private selskap registrert i Norge som har spisskompetanse på rettsspørsmål knyttet til kulturminner og kulturmiljø, og tilgrensede rettsområder. Vi har bistått en rekke kommuner, statlige etater og private aktører, samt privatpersoner med rettslige avklaring innenfor fagfeltet, og holder en rekke kurs både i universitetssammenheng og etterutdanning.

Det er en rekke ulike verne- og frednings typer som springer ut av plan- og bygningsloven, kulturminneloven og naturmangfoldloven – som alle gir ulike former for begrenset råderett på eiendommen, ulikt omfang og rekkevidde. Det er også ulike prosesser knyttet til hvordan de etableres, medvirkning og hvordan det kan gjøres unntak. Flere av bestemmelsene som gir rådighetsbegrensninger er skjønnsbaserte – hvor forvaltningspraksis gir de rettslige rammer for rettsanvendelsen.

Kulturminneloven og plan- og bygningsloven i Norge hjemler det offentliges rett til å gi rådighetsbegrensninger på en eiendom som følge av kulturminner. En innskrenkende råderett innebærer en begrensning for hvilke tiltak som kan utføres på eiendommen, direkte, indirekte, fysisk og visuelt.

Selskapet drives av Michael Høiskar Kahn – som er førsteamanuensis i kulturminnerett ved NTNU og har i mange år jobbet som advokat med kulturminnerettslige emner i Wedø Kahn Advokatfirma AS. Han har tidligere jobbet som jurist hos Riksantikvaren.

Høiskar Kahn har skrevet en rekke fagbøker. Bla.a. Universitetsforlags lovkommentar til kulturminneloven som anvendes som oppslagsverk av advokater og dommere, samt Fagbokforlagets lærebok i kulturminnerett som er pensum på NTNU på bachelor og master utdanning i flere fag, bla.a. arkeologi, kulturminneforvaltning, arkitekt, planleggingsfag og i etterutdanningskurs for offentlige og private bedrifter. Boken brukes også som oppslagsverk i av kulturminneforvaltningen.

Selskapet har deltatt på en rekke utredninger, bl.a. om EU’s energikrav for historiske bygninger og om rettsreglene knyttet til fredete bygninger i statens eie. Høiskar Kahn anses som en av de fremste eksperter på rettsreglene knyttet til kulturminner i Norge og jobber i dag som fylkesadvokat i Trøndelag fylke på kulturminneavdelingen.

Lærebok i kulturminnerett

Michael Høiskar Kahn – Fagbokforlaget.no

Lovkommentarer

Michael Høiskar Kahn | Forfattere | Juridika

Førsteamanuensis i kulturminnerett

Michael Høiskar Kahn – NTNU

Rettslige avklaringer og utredninger

Vi har lang erfaring i utredningsarbeid av rettslige problemstillinger knyttet til kulturminner, både for private og offentlig aktører. Dersom det er behov for å få avklart en rettslig problemstilling eller evaluert de rettslige premisser innenfor en rettslig tematikk kan vi bistå. Formål, behov og bruk avklares i forkant for å sette rammene. Dette kan for eksempel være

Kulturminneloven, plan- og bygningsloven, hensynssoner, hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø, legge vekt på hensynet til viktige historiske, arkitektoniske og andre kulturelle verdier, fredningsvedtak, kulturminnejuss, automatisk fredet, kulturmiljø. Verneverdige hus, , kulturmiljø, kulturarv, juss om fredning, arkeologisk undersøkelse, arkeologisk granskning, eiendomsjus for fredet bolig, hva betyr det at noe er fredet, hva er fredet, kulturminneadvokat, hvem eier kulturminner, fornminner, hvem kan få tilskudd til rehabilitering av fredet hus, kulturminnefondet, områdefredning, dispensasjon, bevaring av kulturminner

Våre kurs

Kulturminnevern juss i kommunene.

Opplæring i lover og regler i forbindelse med kulturminnevern. Kurset er et to-dagskurs, og går svært praktisk igjennom de sentrale regler etter pbl. og kulturminneloven som er relevant. Det gis praktiske saksbehandlingsoppgaver og kursdeltagerne kan ta med egne saker som kan drøftes og løses. Kurs hver vår eller etter bestilling.

Rettsreglene rundt fredete bygninger etter kulturminneloven.

Kurset tar for seg de særlige regler som gjelder ved fredete byggverk etter kulturminneloven og dispensasjonspraksis.

Utvikling av bygninger under vern etter plan- og bygningsloven.

Kurset er praktisk rettet, og fokuserer på de rettslige forhold knyttet til vern ved utvikling av eiendom og det handlingsrom man etter praksis får 2 timerskurs. Fysisk eller på nett.

Kulturmiljøfredninger.

Kurset tar for seg de særlige regler som gjelder i områder underlagt kulturmiljøfredning etter kulturminneloven § 20 i Norge. Både dispensasjonspraksis, vedlikeholdskrav, ulovlighetsoppfølging og rettslige interaksjonen med gjeldene kommune- eller reguleringsplan vil gjennomgås. Kurset passer eiere, kommuner og fylkeskommunene som forvalter slike områder. To-timerskurs. Fysisk eller på nett.

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 ved tiltak på vernede kulturminner.

Gjennom kommune og reguleringsplaner kan det gis en rekke rådighetsbegrensende retningslinjer og bestemmelser. I tillegg er kan byggverk være anmerket på kulturminneplaner eller registrert i SEFRAK. Kurset tar for seg vesentlige vurderingskriterier ved tiltak som krever dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2. To-timerskurs. Kurset passer kommuner. Fysisk eller på nett.

Automatisk fredete kulturminner i arbeid med kommune og reguleringsplaner.

Kurset tar for seg de prosessen og de rettslige sidene ved behandling av automatiske fredete kulturminner i planprosessen. Flere av de mest sentrale temaene vil bli behandlet, herunder undersøkelsesplikten, arkeologisk utgraving, innsigelse, hensynssoner og bestemmelser til planer, utilbørlig skjemming m.v. Kurset passer utviklere, kommuner og fylkeskommunene. To-timerskurs. Fysisk eller på nett.

Tilskudd til kulturminner.

Det finnes en rekke søkbare offentlig tilskudd til kulturminner. Kurset går igjennom hvilke som finnes, hvilken status bygg bør ha for å komme i tilskuddsposisjon og sentrale vurderingskriterier.

Metallsøk etter kulturminner.

Kurset gjennomgår de særlige regler som gjelder ved mettallsøk etter eldre kulturminner. Praktisk fokus. Totimerskurs. Fysisk eller på nett.

Reglene for energikravene i fredete bygg.

For historiske bygg gis det unntak for enkelte energikrav. Men hvor langt rekker unntakene? Kurset er et ett times kurs, særlig beregnet for kommuner og andre offentlige organer som kommer i kontakt med saksfeltet. Kurset vil også ta opp hva vi kan forvente fremover og nye direktiver fra EU. Fysisk eller på nett.

Kontakt Oss

Ta kontakt så svarer vi deg så fort vi kan. 

Du kan skrive på melding i kontaktskjemaet dersom det er noe spesielt du lurer på.

Email

post@kulturminnerett.no

Telefonnummer

958 18 416

Adresse

Kjøpmannsgata 52, 7010 Trondheim

Organisasjonsnummer

925 151 408

Contact Us
Fornavn
Etternavn

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.