Samiske kulturminner

Alle samiske kulturminner eldre enn 31. desember 1917 er automatisk fredet etter kulturminneloven.

Hva er samiske kulturminnerett?

Samiske automatiske fredete kulturminner hadde før 2018 en dynamisk og flytende grense på eldre enn 100 år. Var de eldre enn 100 år ble de automatisk fredet. Bakgrunnen for den opprinnelige hundreårsgrensa var blant annet forklart med mangelen på samtidige skriftlige kilder om samisk historie og fortid, og at samisk kulturarv ble ansett å være sårbar og underrepresentert.

Mer om Fredningsgrense

I 2018 ble den flytende fredningsgrensen på 100 år endret til en fast fredningsgrense – til 1917. Bakgrunnen for at man valgte å gå bort fra den dynamiske grensen til en fast statisk grense var at antallet automatisk fredete samiske kulturminner fra moderne tid etter hvert ville få et vesentlig omfang.

Reindriftsloven

I forarbeidene er fastsettelse av grensen på 1917 blant annet forklart med at det er valgt fordi det i denne perioden skjedde en stadig mer systematisk assimileringspolitikk av samene, økende grad av gruveetableringer og vegbygging, vekst i fiskeriene og hvalfangst, samt jordbruksekspandering. I 1897 kom en ny reindriftslov som slo fast at det var straffbart å la rein beite på annen manns grunn uten tillatelse. Regjeringen ble også gitt myndighet til å forby reindrift. I tiden etter 1900 medførte dette en gradvis samisk mobilisering mot fornorskingspolitikken og det økende presset samene ble utsatt for, målbåret av samiske talspersoner. Det ble utgitt samiske aviser og bøker og flere samiske organisasjoner så dagens lys. Videre kom det en ny reinbeitekonvensjon i 1919, som sterkere regulerte reinbeite mellom Norge og Sverige. Dette førte til endringer i bruken av reinbeiteområdene, som for eksempel i Troms, der samer fra svensk side ikke lenger fikk
lov å flytte ut til sommerbeite på øyene ute på kysten, og som i sin tur medførte at tidligere sommerboplasser måtte forlates». 1 Dette medførte at en del endringer samisk kultur og samfunn, levemåte og kulturuttrykk i tiden etter 1900. 1917 som grense korresponderte også med det første samemøtet i Trondheim den 6. februar 1917. Den 6. februar ble også samenes nasjonaldag. Gratulerer med dagen som var.

Vil du lære mer om kulturmiljøfredninger? Se mer om vårt kurs rundt temaet her.

1 hendelser på “Samiske kulturminner”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *