Michael Kahn

Kulturminner som bygger på sagn og forestillinger

Et kulturminne forstås vanligvis som spor mennesker har etterlatt seg i vårt fysiske miljø – direkte eller indirekte. Dette kan være bo- og arbeidsplasser, veifar og broer, forsvarsverk, inskripsjoner i stein, gravminner, stående byggverk, skip og skipsvrak, spor etter dyrking og redskapsbruk, og dessuten påvirkning på landskapsmiljø. Også spor etter dyr kan omfattes av kulturminnebegrepet, […]

Kulturminner som bygger på sagn og forestillinger Read More »

Historien bak dagens kulturminnelov

Utarbeidelse kulturminneloven var det første selvstendige lovarbeid som Stortinget vedtok etter unionsoppløsningen. Den unge nasjon hadde raskt behov for sikre landets kulturelle og historiske identitet. Lovforslaget ble fremmet allerede i 1897, men møtte lenge motstand, Lovforslaget ble fremmet. Lovforslaget ble fremmet allerede i 1897, men møtte lenge motstand, særlig i politiske kretser hvor man mente at en

Historien bak dagens kulturminnelov Read More »

Det sektorovergripende ansvaret for kulturminner.

Når en kommune fastsetter en reguleringsplan, eller når et miljødirektoratet vurderer et inngrep i naturen, kan de beslutninger de tar for sitt saksområde, også få betydning for kulturminner. 1.1 Kulturminneloven § 1 tredje ledd Men etter kulturminneloven § 1 tredje ledd skal det legges vekt på kulturminnelovens formålsparagraf når det fattes vedtak etter andre lover. Dette kalles

Det sektorovergripende ansvaret for kulturminner. Read More »

Samiske kulturminner

Alle samiske kulturminner eldre enn 31. desember 1917 er automatisk fredet etter kulturminneloven. Hva er samiske kulturminnerett? Samiske automatiske fredete kulturminner hadde før 2018 en dynamisk og flytende grense på eldre enn 100 år. Var de eldre enn 100 år ble de automatisk fredet. Bakgrunnen for den opprinnelige hundreårsgrensa var blant annet forklart med mangelen

Samiske kulturminner Read More »