...

2. april 2024

Kulturminner som bygger på sagn og forestillinger

Et kulturminne forstås vanligvis som spor mennesker har etterlatt seg i vårt fysiske miljø – direkte eller indirekte. Dette kan være bo- og arbeidsplasser, veifar og broer, forsvarsverk, inskripsjoner i stein, gravminner, stående byggverk, skip og skipsvrak, spor etter dyrking og redskapsbruk, og dessuten påvirkning på landskapsmiljø. Også spor etter dyr kan omfattes av kulturminnebegrepet, […]

Kulturminner som bygger på sagn og forestillinger Read More »

Historien bak dagens kulturminnelov

Utarbeidelse kulturminneloven var det første selvstendige lovarbeid som Stortinget vedtok etter unionsoppløsningen. Den unge nasjon hadde raskt behov for sikre landets kulturelle og historiske identitet. Lovforslaget ble fremmet allerede i 1897, men møtte lenge motstand, Lovforslaget ble fremmet. Lovforslaget ble fremmet allerede i 1897, men møtte lenge motstand, særlig i politiske kretser hvor man mente at en

Historien bak dagens kulturminnelov Read More »

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.